Het Waterschap Groot Salland ontkomt niet aan een lichte verhoging van de waterschapsbelasting om het werk voor waterveiligheid en schoon water te kunnen blijven doen. De begroting laat voor 2013 bezuinigingen zien van ruim 1 miljoen euro. Daarboven op bezuinigt het waterschap extra om een aantal financiƫle tegenvallers te compenseren. Het gaat bijvoorbeeld om extra kosten die zijn ontstaan door de calamiteiten van de RWZI Raalte en de breuk van de rioolpersleiding op het Kampereiland.

Voor een meerpersoonshuishouden (met een eigen huis) stijgen de waterschapslasten voor 2013 met gemiddeld 9 euro (tot 310 euro). Dit is een stijging van ongeveer 3%, iets hoger dan de inflatie. Het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland neemt op 15 november hierover een besluit.

Hogere kosten
Het Waterschap Groot Salland krijgt meer taken uit te voeren dan voorheen. Door het zgn. Nationaal Bestuursakkoord Water gaat Groot Salland bijvoorbeeld meebetalen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk. De extra kosten hiervoor bedragen in 2013 voor Groot Salland 1,8 miljoen euro. Uiteindelijk gaat dit bedrag oplopen tot ca. 4 miljoen euro per jaar. De kosten van de muskusrattenbestrijding komen nu voor honderd procent voor rekening van het waterschap. Dit is een extra kostenpost van 800.000 euro per jaar. Zoals bekend, gaat de BTW-verhoging van 19 naar 21%. Dit werkt kostenverhogend voor bijna alle leveringen en diensten aan het waterschap. Dat het waterschap geen dividend meer krijgt uitgekeerd van de Waterschapsbank betekent dat Groot Salland 1,2 miljoen euro per jaar minder inkomsten heeft.

Verbeteren efficiency
Het algemeen bestuur van het waterschap heeft onlangs zijn ambities onder de loep gehouden. Daarnaast is gezocht naar mogelijkheden voor efficiencyverbetering. Het resultaat is dat de uitgaven in de resterende bestuursperiode 2013-2014 ongeveer 2,5 miljoen euro lager zijn dan in 2012 in de meerjarenbegroting was geraamd.
Ook is het waterschap gestart met het verder verbeteren van de interne organisatie. Dit zal een besparing opleveren van 5% per jaar (ruim 1 miljoen euro) op de personeelskosten, aan het einde van 2014.

Tags