Een groot zonnepark op de woningbouwlocatie Deventer Noord-Oost, tussen Diepenveen en Schalkhaar. D66 heeft dit voorstel op 11 januari gepresenteerd in de gemeenteraad. Het college is enthousiast over het voorstel. Het college stelt voor ook een structuurvisie voor het plaatsen van de zonnepanelen op te stellen. Over twee weken besluit de raad of de voorstellen kunnen worden uitgewerkt.

Volgens eerste berekeningen bieden de panelen een stroomvoorziening voor 2200 huishoudens. Als de raad instemt met uitwerking van het plan, kan het college onderzoeken of het zonnepark inpasbaar is op de woningbouwlocatie en of de exploitatie van de zonnepanelen rendabel is.

Het zonnepark levert een wezenlijke bijdrage aan de ambitie van Deventer om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Het initiatief sluit dan ook goed aan op de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid, een prioriteitenoverzicht van uit te voeren duurzaamheidsprojecten, dat de raad in december 2011 heeft vastgesteld.

Bovendien krijgt het terrein van circa twintig hectare nu een goede tijdelijke bestemming. Vanwege de stagnatie op de huizenmarkt wordt de grond voorlopig niet gebruikt voor woningbouw. Het braakliggende terrein is een kostenpost voor de gemeente. Met de tijdelijke bestemming als zonnepark levert de grond ook geld op. De gemeente wil Deventer Noord-Oost op termijn wel gebruiken als woningbouwlocatie.

Wethouder Jos Pierey: “De gemeente wil haar ambities voor duurzaamheid in een stroomversnelling brengen. Het zonnepark is een concrete invulling van die doelstelling. Een initiatief dat ik harte toejuich. Maar er moet meer gebeuren. Ook op het gebied van woningisolatie, biomassa en windenergie gaat Deventer stevige stappen zetten.”

Tags